“คมนาคม”เคาะแผน 410 โครงการงบกว่า 1 หมื่นล.พัฒนาโครงข่าย 20 จังหวัดภาคอีสาน

อื่นๆ

“ศักดิ์สยาม”บูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เห็นชอบแผน 410 โครงการงบ 10,764 ล้านบาท ชงคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคที่มีนายกฯเป็นประธาน มุ่งเป้าศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ 4 ก.พ. 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ตามแนวคิด การเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
โดยได้พิจารณาแผนด้านต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบแผนฯ จำนวน 410 โครงการ งบประมาณ 10,764 ล้านบาท โดยมีโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จำนวน 302 โครงการ งบประมาณ 5,580 ล้านบาท และโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ 3,809 ล้านบาท

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)

โดย ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนฯโครงการจำนวน 131 โครงการ งบประมาณ 5,638 ล้านบาท เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จำนวน 66 โครงการ งบประมาณ 2,383 ล้านบาท โครงการและงบประมาณ ที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 1,061 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 โครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามความต้องการ รายพื้นที่ จำนวน 61 โครงการ งบประมาณ 2,349 ล้านบาท เห็นควรสนับสนุนในกรอบวงเงิน จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 1,179 ล้านบาท และโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 1,061 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 โครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 3,289 ล้านบาท โดยมีโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุน จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 1,204 ล้านบาท

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business