NRF ตั้งบริษัทย่อยในสหรัฐ ลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-เหมืองคริปโทฯ

อื่นๆ

NRF ประกาศตั้งบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา ลุยธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัล-สินทรัพย์ดิจิทัล-ขุดเหมืองคริปโทฯ ฯลฯ คาดจัดตั้งแล้วเสร็จ 30 เม.ย.65

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565 มีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุนในธุรกิจการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) บริษัท อีโคลด์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ สำหรับขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร, ศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Warehouses), การนำสินค้าออกจากคลังสินค้า (Cold Storage) ตลอดจนทำ Platform (Online/AI) รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการขุด ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)

ทั้งนี้ อีโคลด์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2564 ด้วยทุนจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ 50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 5 ล้านบาท

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ได้แก่ 1. NRF ถือหุ้นร้อยละ 60 และ 2. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B ถือหุ้นร้อยละ 40

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เป็นกลยุทธ์การส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้าน Plant-based เพื่อรองรับการขยายตัวของการบริโภคอาหารและอุตลาหกรรมโปรตีนจากพืชที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นถึงโอกาสและความสามารถในการเติบโตและต่อยอดจากภาคการผลิตของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นและสามารถมาปรับใช้และนำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based ในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีส่วนร่วมกับการเติบโตในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมุ่งเน้นในสกุลเงินดิจิทัล (คริปโทเคอร์เรนซี) กับพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในอนาคต

2. การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งชื่อบริษัท NRF จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสิ้น โดยบริษัทประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) สร้าง ผลิต ส่งเสริมการตลาด ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล (Digital Content) และสินทรัพย์ดิจิทัล

2) ผลิต จัดจำหน่าย ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ 3) ประชาสัมพันธ์บริษัทและบริษัทในเครือ และ 4) มีส่วนร่วมในธุรกิจขุดเหมืองคริปโทฯ (Cryptocurrency Mining)

ดังนั้น ลักษณะธุรกิจของบริษัทย่อยจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับวันที่จดทะเบียน คาดว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะแล้วเสร็จภายใน 30 เม.ค.2565 โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสิ้น

ขณะที่โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งนี้ อาจมีการร่วมมือกับพันมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) ในอนาคตและส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับแหล่งเงินทุนของทั้ง 2 บริษัท มาจากเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business